FINALITAT

  - La introducció dels nens i nenes en l’educació esportiva.

 - Formar una àmplia base motora que permeti tenir un bagatge motor que faciliti l’adaptació posterior a les diferents especialitats esportives.

 - Aprendre diferents gests tècnics i tàctics del futbol.

 - La integració en un col·lectiu, amb la finalitat que aprenguin a relacionar-se.

 - La recerca d’uns àmbits de convivència: respecte, solidaritat, amistat...

 - La orientació saludable en els hàbits correctes d’alimentació i d’higiene en l’esport.

  
OBJECTIUS

 El treball programat s’adreça a:

- Potenciar el desenvolupament cognitiu, afectiu i motriu, especialment la coordinació dinàmica general.

 - Afavorir la socialització i la relació amb els altres infants.

 - Incidir en l’adquisició i el manteniment dels hàbits d’higiene.

 - Tenir un desenvolupament físic harmònic d’acord amb l’edat.

 - Reforçar i incrementar  l’interès i la motivació inicial en la pràctica del futbol.

 - Iniciar i perfeccionar l’aprenentatge dels gests tècnics i de la tàctica elemental.

 - Conèixer el reglament del futbol.

 
METODOLOGIA

D’acord amb les darreres investigacions pedagògiques, psicològiques i la didàctica de l’entrenament esportiu, s’utilitzarà una metodologia “global”. En cada acció es desenvoluparan simultàniament els quatre àmbits de contingut:  tècnic, físic, tàctic i psicològic.

En aquest sistema de treball el nen i nena intentarà, a més a més:

- Afavorir la creativitat dels participants i treballar sobre situacions de joc reals que l’obliguin a reflexionar.

 - Participar activament en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

 - Dotar d’autonomia suficient per a resoldre els problemes plantejats.

 - Millorar l’autoconfiança i l’autoestima.

 - Afavorir el treball en equip.

 - Facilitar la transferència d’aprenentatges realitzats, modificant i adaptant el futbol al nen i nena.

 - Personalitzar al màxim la formació.

 - Valorar positivament els seus esforços.

 - Experimentar diferents materials i superfícies de joc.

 - Participar en diferents demarcacions.

Free business joomla templates